Przyjmowanie skarg i wnisków

Skargi i wnioski Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu wąbrzeskiego  przyjmuje w następujących formach:
 
- pisemnej,  
- faksem,  
- ustnej ,  
- pocztą elektroniczną na adres pinb@wabrzezno.pl.

Skargi i wnioski wniesione anonimowo pozostawia się bez rozpoznania. (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr 5, poz. 46)
Informujemy, iż wszelkiego rodzaju podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny być, zgodnie z art. 63 § 3a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.
Brak takiego podpisu będzie traktowane jako uchybienie formalne, wywołujące wezwanie do uzupełnienia w trybie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto, korespondencja przesyłana pocztą elektroniczną powinna spełniać wymogi określone w art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, czyli ?powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.?
Informujemy, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie nie doręcza pism za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Ryngwelska - Kwiatkowska (12 lutego 2009)
Opublikował: Marek Oleś (12 lutego 2009, 14:58:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6761