Zakres działalności

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie nadzoruje prawidłowość robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, poprzez: 

- przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób, 
- wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami, 
-  nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu  budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót, 
- wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa, 
- wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy    i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów, 
- nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych, 
- nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo  zawiadomienia o zakończeniu budowy,
- nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, 
- wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości, 
- wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia, 
- wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem, 
- sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia, 
-  przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach, 
- prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

metryczka


Wytworzył: Barbara RyngwelskaKwiatkowska (27 listopada 2008)
Opublikował: Marek Oleś (27 listopada 2008, 22:30:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6648