Strona główna

Strona główna

KOMUNIKAT
z dnia 29.11.2022 r.

W związku z okresem jesienno-zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności wywiązania się z obowiązków wynikających z art. 61 oraz art.62 ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności:

1)    w zakresie kontroli obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawność techniczną wszelkich przewodów kominowych, których to brak sprawności stanowić może przyczynę zagrożeń takich jak, np. zatrucie tlenkiem węgla, pożarem, itp.

2)    w zakresie budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2. Odśnieżanie dachów obiektów należy do ustawowych obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów. Z uwagi na możliwość występowania wahań temperatury, obfitych opadów śniegu, zlodowaceń powodujących zwiększenie ciężaru pokrywy śnieżnej na dachach budynków konieczna jest systematyczna kontrola pokrywy śnieżnej, pozwalająca na utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia właściwości technicznej i użytkowej budynku.

3)    w zakresie szczelności instalacji gazowych gazu ziemnego oraz gazu butlowego na gaz płynny propan butan

Ponadto przypominam również, że to właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U poz. 719 z późn. zm.).

Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych są zwolnieni wyłącznie z poddawania obiektu budowlanego okresowej kontroli co najmniej raz w roku na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, pozostałe obowiązki wynikające z art. 61 oraz 62 ustawy Prawo Budowlane pozostają konieczne do spełnienia.

mgr. inż. Jakub Maleszewski  

=======================================
KOMUNIKAT

ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W WĄBRZEŹNIE

OD DNIA 20.01.2022 ROKU

Szanowni Państwo,
w związku z wystąpieniem stanu epidemii w trosce o Państwa zdrowie wprowadza się następujące zasady obsługi klientów w siedzibie PINB w Wąbrzeźnie:

1. PRZESYŁANIE PISM I INNEJ KORESPONDENCJI:
      
a) Składanie wniosków i innych pism dotyczących m.in. prowadzonych postępowań administracyjnych i postępowań skargowych poprzez operatora pocztowego bądź za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie E-puap.

b) Korespondencja inna niż dotycząca postępowań administracyjnych może być również przesyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail pinb@wabrzezno.pl

c) Składanie dokumentów do skrzynki podawczej możliwe jest również w siedzibie urzędu w godzinach pracy Inspektoratu: -parter budynku (główne wejście) przy ul. Wolności 44; 87-200 Wąbrzeźno.

WYŁĄCZONA JEST BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW ORAZ MOŻLIWOŚĆ UMAWIANIA SIĘ W SIEDZIBIE PINB W WĄBRZEŹNIE, W SYTUACJACH KONIECZNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY, MAILOWY, LISTOWY LUB ZA POŚREDNICTWEM E-PUAPU.
 
 
                                                           Powiatowy Inspektor
                                                   Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
                                                  Zdzisław Kapka

=======================================

PROŚBA O OGRANICZENIE WIZYT W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W WĄBRZEŹNIE

Szanowni Państwo, w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce , w trosce o Państwa zdrowie, zalecamy ograniczanie wizyt w PINB w Wąbrzeźnie  do niezbędnego minimum. Wiele spraw urzędowych można załatwić przez internet za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl  przy użyciu profilu zaufanego.
 
LINKI DO STRONY Z AKTUALNYMI KOMUNIKATAMI:

1. komunikat_msw
 
2. ostrzezenie_msw


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych i art. 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych będzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44, e-mailowo  pinb@wabrzezno.pl, telefonicznie 56-688-24-51.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych: Paweł Maćkowiak, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod-pinb@wabrzezno.pl.

1.  Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z zadań określonych w przepisach szczególnych jakim jest w szczególności ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Działaniami takimi są np.: wydanie decyzji administracyjnej, postanowienia lub zaświadczenia itp.
2) art. 6 ust. lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy,
3) art. 6 ust. 1 lit. d RODO, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, np.: kiedy osoba nie może sama podjąć działania, a w jej dobrze pojętym interesie konieczne jest przetwarzanie jej danych lub kiedy nie wie, że jest do czegoś uprawniona, 
4) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
 
2. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
 
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
1) od 5 do 10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w zależności jednak tego czego dotyczyła czynność np.: decyzje, postanowienia, rozpatrzenie skargi, dokumentacja finansowa, wykonywanie umów i inne,
2) do przedawnienia roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.
4.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, 2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
5. Podanie Twoich danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
2) jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować z Tobą umowy,
3) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Barbara Ryngwelska-Kwiatkowska (8 grudnia 2022, 22:51:40)
Zmieniono: edit

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 42365